Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Geodetske storitve

ZEMLJIŠKI KATASTER
KATASTER STAVB
GEODEZIJA V INŽENIRSTVU
ZEMLJIŠKA KNJIGA

naše prednosti

Skrbimo, da so naše storitve visokokavostne in skrbimo za upoševanje dogovorjenih rokov. Smo stalno dosegljivi in imamo širok spekter znan in izkušenj, ki nam pridejo prav pri zahtevnejših nalogah, ki jih izvajamo že 15 let.

Kot geodetsko podjetje imamo večletne strokovne izkušnje pri izvajanju geodetskih storitev s področja nepremičninskih evidenc (zemljiški kataster, kataster stavb, kataster gospodarske javne infrastrukture),  kot tudi s področja gradbeno inženirskih del pri gradnji nizkih in vodnih gradenj ter gradenj komunalne infrastrukture.

Dobro poznavanje stroke, zakonodaje in postopkov s področja urejanja prostora in upravljanja z zemljišči ter uporaba najsodobnejših instrumentov ter programskih orodij, nam daje konkurenčno prednost.

Naše stranke so tako občine in občinske uprave kot tudi fizične osebe in mala ter velika podjetja. Ker se v podjetju ukvarjamo tako z geoinformatiko kot tudi klasično geodezijo smo cenovno ugodni, naša interdisciplinarnost pa nam omogoča, da je izvedba meritev kakovostna in v skladu z zakonodajo.

Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think – Albert Einstein
merska oprema

Merimo s sodobnimi, natančnimi in redno testiranimi merskimi inštrumenti.

izkušnje

Imamo dolgoletne izkušnje iz več področji geodezije, kar govorijo tudi reference.

način izvedbe

Storitve opravljamo vestno in nepristransko do vseh strank v postopkih.  Sprejeto delo opravimo v zastavljenem roku, saj smo si le tako lahko pridobili zaupanje mnogih občin, podjetji in ostalih strank.

POSEBNE STORTIVE

Zaupanje strank, pridobljeno skozi leta, nam je omogočilo razvoj posebnih storitev, kot so zajem in obdelava satelitskih posnetkov ter slikanje iz zraka z večjimi ter manjšimi zrakplovi.

Satelitski posnetki
Slike povšrja zajete iz vesolja nam omogočaj, da lažje spremljamo Zemljo, ki se iz dneva v dan spreminja. Omgočajo nam širši pogled
in sistematično opazovanje.
Brezpilotni letalnik
Brezpilotni letalniki postajajo tudi na področju geodezije čedalje bolj uporabna platforma za nameščanje različnih senzorjev, ki služijo zajemu prostorskih podatkov.
Letalski posnetki iz zraka
Letalski posnetki so posnetki, ki jih izvajamo na večjih površinah, kjer bi uporaba brezpilotnega letalnika bila zamudna, zahteva po ločljivosti
pa je visoka.

naše reference

Strokovnost in izkušnje kalimo že več kot 15 let, zato naše podjetje odlikuje veliko število opravljenih geodetskih stroitev in uspešno speljanih postopkov. Naše reference zajemajo tako manjše kot velike projekte za fizične kot tudi javne ter gospodarske pravne subjekte.

 • Evidentiranje stavb PP Ormož, PP Rogaška Slatina – Ministrstvo za notranje zadeve RS,
 • Ureditve delov mej, parcelacije in določitev zemljišča pod stavbo – TC Mercator v Boštanju,
 • Ureditve delov mej, parcelacije in določitev zemljišča pod stavbo – TC Mercator v Sevnici,
 • Evidentiranje poslovne stavbe Kmetijske zadruga Vojnik,
 • Evidentiranje poslovne stavbe Ingrad v Celju
 • Odmera dolžinskega objekta na območju občine Velenje (Prelska, Vinska gora, Černova, Lipje)
 • Odmera dolžinskega objekta na območju občine Dobrna
 • V zadnjih letih po naročilu fizičnih oseb preko 100 uspešno izvedenih postopkov zemljiškega katastra in katastra stavb (ureditve mej, parcelacije, izravnave mej, določitve zemljišča pod stavbo, evidentiranje stavb,…) na področju Slovenije
 • Izmera vodotokov Ojstrica, Konjščica, Miklavški potok in izdelava geod. načrtov na območju Občine Tabor za namen izdelave poplavnih študij,
 • Geodetske izmera vodotokov Paka, Pirešica, Podsevčnica, Trnava, Vršca, Libojska Bistrica, Artiščnica, Ložnica na območju spodnje Savinjske doline in velenjske kotline za namen izdelave poplavnih študij,
 • Geodetske izmere v krajih Bogojina, Nizka, Lakoš, Velenje, Stara cerkev, Koper, Metlika, BTC Ljubljana za potrebe izdelave geodetskih načrtov za graditev objektov,
 • Geodetske izmere in zakoličbe objektov TC Mercator v Boštanju, TC Mercator v Šentjerneju, TC Veleja park v Trebuši,…
 • Geodetske izmere za potrebe izdelave projektne dokumentacije za graditev kolesarske steze in  vodovodnega omrežja na območju Občine Podčetrtek,
 • Geodetska izmera vodotoka Sotle za potrebe izdelave projektne dokumentacije na območju Občine Podčetrtek,
 • Geodetske izmere in zakoličbe kanalizacij in vodovodov v krajih Podvrh, Latkova vas, Pondor, Grajska vas, Arja vas, Breg pri Polezi, Parižlje, Šempeter, Kapla vas, Zakl, Trnava, Brnca, itd…
 • Evidentiranje omrežja javne razsvetljave na območju Mestne občine Murska Sobota
 • Evidentiranje vodovodnega omrežja infrastrukture na območju v ZKGJI – Občina Kranj
 • Evidentiranje kanalizacijskega omrežja na območju Mestne občine Murska Sobota, Gorenjska vas – Poljane
 • Evidentiranje cestnega omrežja na območju Občine Šmarje pri Jelšah, Pivka, Moravske Toplice
 • Evidentiranje kanalizacijskega vodovodnega omrežja na območju občine Žalec, Prebold, Polzela
 • Evidentiranje komunalne infrastrukture na območjih občina Naklo, Radovljica, Škofja Loka, Jesenice, Ilirska Bistrica, Pivka, Moravske Toplice, Tišina, Žalec, Braslovče, Polzela, Vransko, Tabor, Cerknica, Idrija, Postojna
 • Izdelava zbirnega katastra GJI za vodovodno omrežje Gorenjske regije – 1. faza (Bled, Bohinj, Gorje, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Škofja Loka)
 • Evindentiranje GJI plinovodnega omrežja Mestni plinovodi d.o.o. Koper za občine (Murska Sobota, Hrastnik, Lendava, Prebold, Radenci, Žalec, Ormož, Središče, Zreče in Ljutomer)
 • Evidentiranje stavb PP Ormož, PP Rogaška Slatina – Ministrstvo za notranje zadeve RS,
 • Ureditve delov mej, parcelacije in določitev zemljišča pod stavbo – TC Mercator v Boštanju,
 • Ureditve delov mej, parcelacije in določitev zemljišča pod stavbo – TC Mercator v Sevnici,
 • Evidentiranje poslovne stavbe Kmetijske zadruga Vojnik,
 • Evidentiranje poslovne stavbe Ingrad v Celju
 • Odmera dolžinskega objekta na območju občine Velenje (Prelska, Vinska gora, Černova, Lipje)
 • Odmera dolžinskega objekta na območju občine Dobrna
 • V zadnjih letih po naročilu fizičnih oseb preko 100 uspešno izvedenih postopkov zemljiškega katastra in katastra stavb (ureditve mej, parcelacije, izravnave mej, določitve zemljišča pod stavbo, evidentiranje stavb,…) na področju Slovenije

Skupaj več kot 2000 kvadratnih kilometrov satelitskih posnetkov.

 • Kmetijski inštitut Slovenije. Uporaba visoko ločljivih multispektralnih satelitskih posnetkov za namen spremljanje širjenja zlate trsne rumenice.
 • Občina Bitola – Republika Makedonija. Uporaba visoko ločljivih multispektralnih satelitskih posnetkov za potrebe izdelave kartografskih podlog v GIS-ih.
 • Občina Veles – Republika Makedonija. Uporaba visoko ločljivih multispektralnih satelitskih posnetkov za potrebe izdelave kartografskih podlog v GIS-ih.
 • EPR – Republika Makedonija. Uporaba visoko ločljivih multispektralnih satelitskih posnetkov za potrebe izdelave kartografskih podlog v GIS-ih.