Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Izdelava geodetskega načrta

geodetski načrt

projektna dokumentacija

V primeru, da nameravate graditi hišo, večstanovanjski objekt, poslovno stavbo, komunalno infrastrukturo (kanalizacija, vodovod,…), energetsko infrastrukturo (plinovod, elektrovod, vročevod,…), telekomunikacijsko infrastrukturo (telekomunikacijski vodi, kabelska TV,…), prometno infrastrukturo (ceste, parkirišča, kolesarske steze,…), potrebujete za izdelavo projektne dokumentacije GEODETSKI NAČRT. GEODETSKI NAČRT je potreben tako za izdelavo projektne dokumentacije za graditev objekta(PGD, PZI),izdelavo projektne dokumentacije po končani gradnji (PID), kot tudi za izdelavo državnega ali občinskega lokacijskega načrta.

Glede na namen uporabe geodetskega načrta se naročnik in geodetsko podjetje dogovorita predvsem o prikazanih vsebinah na geodetskem načrtu in potrebni podrobnosti in natančnosti geodetskega načrta. Načrt lahko vsebuje podatke o reliefu, vodah, rastlinstvu, rabi zemljišč, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, zemljepisnih imenih, geodetskih točkah, zemljiških parcelah (meje zemljiških parcel, številke zemljiških parcel, meje vrste rabe), administrativnih mejah in drugih fizičnih strukturah in pojavih. Izdelan mora biti za območje najmanj 25 m od predvidene lokacije objekta, v primeru linijskih objektov pa za takšno območje, ki omogoča umestitev takšnega objekta v prostor.

Geodetske storitve izvajamo na celotnem območju Republike Slovenije.

Rok Rutar
univ. dipl. inž. geod. (Vodja oddelka)
Darja Vodišek Trobiš
univ. dipl .inž. geod.
Maruša Zorc
univ. dipl. inž. geod.
NASLOV

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

Lava 7
3000 Celje
Slovenija

telefon

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

03/490 24 80

mail

Vodja oddelka:

rok.rutar@kaliopa.si
ali
info@kaliopa.si

delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 17:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 17:00