Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Najem urbanista

najem urbanista

Občinski urbanist zagotavlja strokovnost in zakonitost opravljanja nalog občine na področju prostorskega načrtovanja skladno z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).

 • usmerjanje prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in izhodišč za urejanje prostora v občini;
 • določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor;
 • načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena;
 • izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov;
 • vodenje postopkov za sprejem občinskih prostorskih aktov, koordinacija dela z izdelovalcem prostorskih aktov;
 • vodenje in izvajanje ukrepov aktivne zemljiške politike in opremljanja zemljišč;
 • vodenje zbirk prostorskih aktov;
 • spremljanje stanja na področju urejanja prostora in skrb za zakonitost in red v prostoru;
 • dajanje informacij občanom v zvezi z lokacijskimi informacijami.
 • skrbi za pripravo ter strokovnost in popolnost gradiv s področja urejanja prostora, ki jih obravnava občinski svet;
 • svetuje županu in občinski upravi v zadevah urejanja prostora;
 • koordinira strokovne naloge, ki jih za občino opravljajo druge pravne in fizične osebe.

Lahko nas najamete tudi v vlogi občinskega urbanista, namesto vas lahko pišemo lokacijske informacije ali potrdila o namenski rabi zemljišča. Skupaj z vami lahko uskladimo raznolikost interesov v prostoru vaše občine.

mag. Irena Papež
univ. dipl. inž. arh.
Maja Friedl
univ. dipl. inž. kraj. arh.
Maja Pagon
univ. dipl. inž. arh.
NASLOV

Oddelek za prostorsko
načrtovanje:

Letališka cesta 32j
1000 Ljubljana
Slovenija

telefon

Oddelek za prostorsko
načrtovanje:

01/520 82 80

mail

Vodja oddelka:

irena.papez@kaliopa.si
ali
info@kaliopa.si

delovni čas

Ponedeljek: 8:00 – 16:00
Torek: 8:00 – 16:00
Sreda: 8:00 – 16:00
Četrtek: 8:00 – 16:00
Petek: 8:00 – 16:00