Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Urbanistični načrti (UN)

urbanistični načrti

UN je obvezna strokovna podlaga OPN. Pripravi se za območja posameznih mest, naselij mestnega značaja, občinskih ter drugih razvojnih središč. Določijo se območja celovite prenove naselja z rešitvami in ukrepi za celovito prenovo, javne površine in druge oblike javnega dobra, prometne ureditve vključno s površinami za mirujoči promet, zelene površine naselja, elementi urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja, gospodarska javna infrastruktura. UN lahko tudi določi območja, za katere se arhitekturno-urbanistične rešitve pridobijo z javnim natečajem.

NASLOV

Oddelek za prostorsko
načrtovanje:

Letališka cesta 32j
1000 Ljubljana
Slovenija

telefon

Oddelek za prostorsko
načrtovanje:

01/520 82 80

mail

Vodja oddelka:

irena.papez@kaliopa.si
ali
info@kaliopa.si

delOvni čas

Ponedeljek: 8:00 – 16:00
Torek: 8:00 – 16:00
Sreda: 8:00 – 16:00
Četrtek: 8:00 – 16:00
Petek: 8:00 – 16:00