Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Občinski prostorski načrt (OPN)

OBČINSKI prostorski načrt

OPN predstavlja temeljni prostorski izvedbeni akt občine. V OPN se, skladno z regionalnim in občinskim prostorskim planom, na izvedbeni ravni načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določa namenska raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji za umestitev načrtovanih posegov v prostor.

V našem podjetju poujamo prikazovanje posameznih faz, od osnutka do predloga tudi za interno pregledovanje gradiva na portalu iObčina, kar omogoča boljšo preglednost ter interaktivnost med naročnikom (Občino) in izdelovalcem OPN. Možno je tudi prikazovanje OPN za javni dostop, kar je zlasti priročno v času javne razgrnitve OPN (možno tudi zbiranje elektronsko pripomb).

NASLOV

Oddelek za prostorsko
načrtovanje:

Letališka cesta 32j
1000 Ljubljana
Slovenija

telefon

Oddelek za prostorsko
načrtovanje:

01/520 82 80

mail

Vodja oddelka:

irena.papez@kaliopa.si
ali
info@kaliopa.si

delOvni čas

Ponedeljek: 8:00 – 16:00
Torek: 8:00 – 16:00
Sreda: 8:00 – 16:00
Četrtek: 8:00 – 16:00
Petek: 8:00 – 16:00