Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Vpis stavbe in delov stavbe

vpis stavbe in delov stavbe

postopek za vpis objekta v kataster stavb

V evidenci kataster stavb se evidentirajo podatki o stavbah in delih stavb. Vpis stavbe in delov stavbe je eden od postopkov za vpis objekta v uradno evidenco – kataster stavb. VPIS STAVBE IN DELOV STAVBE je na podlagi 16. in 105. čena Zakon o graditvi objektov  obvezujoč za lastnika oziroma investitorja novogradnje. V primeru vzpostavitve etažne lastnine tako pri novogradnjah, kot tudi obstoječih stavbah, pa je to nujen predpogoj.

Naročnik izdelave elaborat za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb je lahko lastnik parcele, na kateri stoji stavba, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, investitor gradnje, uporabnik stavbe ali dela stavbe in upravnik stavbe. Storitev izdelave elaborata stranka naroči pri geodetskem podjetju, ki na osnovi izmer izdela elaborat za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb.

Upravni postopek vpis stavbe in delov stavb v kataster stavb uvede lastnik parcele ali imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, investitor gradnje, uporabnik stavbe ali dela stavbe in upravnik stavbe, ki elaborat skupaj z zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb vloži na Geodetsko upravo RS. V primeru novogradnje, oziroma kadar stavba nima hišne številke, mora vlagatelj podati tudi zahtevo za določitev hišne številke.

kako poteka postopek?

Na začetku naročnika povabimo na uvodni razgovor, kjer ugotovimo njegove potrebe, želje in pričakovanja. Naročnika seznanimo s potekom postopka in mu svetujemo najprimernejšo rešitev za njegove potrebe.Obenem ga seznanimo z informacijami o pričetku geodetske storitve ter o oceni stroškov.

Nato sledi izvedba postopka in priprava zahtevane dokumentacije, ki jo je potrebno vložiti geodetski upravi. Kot pooblaščenec v vašem imenu, bomo redno spremljali vložen zahtevek pri območni geodetski upravi ter vas obveščali o poteku reševanja. Ko je postopek zaključen vas povabimo na zaključni razgovor, kjer zaključimo postopek.

Geodetske storitve izvajamo na celotnem območju Republike Slovenije.

Rok Rutar
univ. dipl. inž. geod. (Vodja oddelka)
Darja Vodišek Trobiš
univ. dipl .inž. geod.
Maruša Zorc
univ. dipl. inž. geod.
NASLOV

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

Lava 7
3000 Celje
Slovenija

telefon

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

03/490 24 80

mail

Vodja oddelka:

rok.rutar@kaliopa.si
ali
info@kaliopa.si

delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 17:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 17:00