Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Komasacija

komasacija

združitev parcel različnih lastnikov

KOMASACIJA pomeni zložbo parcel, ki imajo različno pravno stanje glede lastninske pravice in razdelitev po zložbi oblikovanega zemljiškega sklada na nove parcele. Postopek komasacije se lahko izvede kot pogodbena komasacija ali kot upravna komasacija. Pogodbena komasacija je tista, ki se izvede na podlagi sklenjene “komasacijske” pogodbe med lastniki. Upravna komasacija pa je tista, ki se izvede na podlagi “komasacijske” odločbe, izdane v upravnem postopku.

KOMASACIJA KMETJSKIH ZEMLJIŠČ je postopek komasacije, s katerim se kmetijska in gozdna zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Predlagatelji komasacije so lastniki zemljišč, skupnost lastnikov zemljišč ali komasacijski odbor ali druga pravna oseba, ki jo lastniki zemljišč pooblastijo. Postopek komasacije se prične z vlogo na upravni enoti, na območju katere je predlagano komasacijsko območje.

KOMASACIJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ je postopek komasacije pri katerem se pozidana ali tudi nepozidana zemljišča namenjena pozidavi na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo tako, da se z novim lastniškim stanjem zemljišč omogoči racionalnejše načrtovanje in kvalitetnejša prostorska ureditev območja. Komasacija stavbnih zemljišč se danes večinoma izvaja za namen pozidave območji, komunalnega opremljanja, posodobitve ali revitalizacije že pozidanih območji in urejanja lastniškega stanja pri že zgrajenih objektih. Komasacija stavbnih zemljišč se uvede, če to predlagajo lastniki zemljišč, ki imajo v lasti najmanj 67% površine zemljišč na predvidenem komasacijskem območju.

Geodetske storitve izvajamo na celotnem območju Republike Slovenije.

Rok Rutar
univ. dipl. inž. geod. (Vodja oddelka)
Darja Vodišek Trobiš
univ. dipl .inž. geod.
Maruša Zorc
univ. dipl. inž. geod.
NASLOV

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

Lava 7
3000 Celje
Slovenija

telefon

Oddelek za geodezijo
in geoinformatiko:

03/490 24 80

mail

Vodja oddelka:

rok.rutar@kaliopa.si
ali
info@kaliopa.si

delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 17:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 17:00