Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Državni prostorski načrti (DPN)

državni prostorski načrt

DPN predstavlja izvedbeni akt, s katerim se v prostor umešča prostorske ureditve državnega pomena. DPN določi načrtovano prostorsko ureditev, območje DPN, prostorske izvedbene pogoje za projektiranje v tem območju in usmeritve za določitev namenske rabe prostora v občinskih prostorskih izvedbenih aktih.

mag. Irena Papež
univ. dipl. inž. arh.
Maja Friedl
univ. dipl. inž. kraj. arh.
Maja Pagon
univ. dipl. inž. arh.
NASLOV

Oddelek za prostorsko
načrtovanje:

Letališka cesta 32j
1000 Ljubljana
Slovenija

telefon

Oddelek za prostorsko
načrtovanje:

01/520 82 80

mail

Vodja oddelka:

irena.papez@kaliopa.si
ali
info@kaliopa.si

delOvni čas

Ponedeljek: 8:00 – 16:00
Torek: 8:00 – 16:00
Sreda: 8:00 – 16:00
Četrtek: 8:00 – 16:00
Petek: 8:00 – 16:00