Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)

občinski podrobni prostorski načrt

OPPN je prostorski akt, s katerim se podrobneje načrtuje prostorske ureditve na območjih določenih za prenovo ali razvoj naselja, kompleksno stanovanjsko ali poslovno gradnjo, območjih sanacije, zaradi gradnje gospodarske javne infrastrukture, območjih intenzivne kmetijske proizvodnje, turističnih in rekreacijskih območjih, prostorskih ureditev zaradi posledic naravnih in drugih nesreč, lahko pa tudi na drugih območjih, če se za to izkaže utemeljena potreba.

Vsebina in oblika OPPN je odvisna od programa, ki je predmet izvedbenega akta. Vedno pa vsebuje vsaj območje OPPN, arhitekturne, krajinske, oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.

NASLOV

Oddelek za prostorsko
načrtovanje:

Letališka cesta 32j
1000 Ljubljana
Slovenija

telefon

Oddelek za prostorsko
načrtovanje:

01/520 82 80

mail

Vodja oddelka:

irena.papez@kaliopa.si
ali
info@kaliopa.si

delOvni čas

Ponedeljek: 8:00 – 16:00
Torek: 8:00 – 16:00
Sreda: 8:00 – 16:00
Četrtek: 8:00 – 16:00
Petek: 8:00 – 16:00