Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Ostale strokovne podlage

ostale strokovne podlage,

prostorske preveritve in variante rešitve

V podjetju izdelujemo različne strokovne podlage, ki služijo kot izhodišče za pripravo prostorskih dokumentov (strokovne podlage za poselitev, za umeščanje dejavnosti v prostor, urbanistični preizkusi….)

Pri umeščanju prostorski ureditev državnega pomena ali tudi drugih zahtevnejših posegih v prostor je nujna podlaga za pripravo državnih prostorskih načrtov načrtovanje v variantah. Odločitev o izbiri najustreznejše variante se vrši v procesu izdelave primerjalne študije variant, kjer se posamezne variante vrednoti s prostorskega, funkcionalnega, varstvenega, ekonomskega vidika ter z vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju.

Primerjalna študija je zaradi kompleksnosti lahko sestav več parcialnih študij, se pravi rezultat timskega dela strokovnjakov z različnih področij. Pri tem je ključno usklajevanje in vodenje izdelave PŠV, z namenom dosega končnega cilja: izbor najustreznejše variante.

NASLOV

Oddelek za prostorsko
načrtovanje:

Letališka cesta 32j
1000 Ljubljana
Slovenija

telefon

Oddelek za prostorsko
načrtovanje:

01/520 82 80

mail

Vodja oddelka:

irena.papez@kaliopa.si
ali
info@kaliopa.si

delOvni čas

Ponedeljek: 8:00 – 16:00
Torek: 8:00 – 16:00
Sreda: 8:00 – 16:00
Četrtek: 8:00 – 16:00
Petek: 8:00 – 16:00