Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Prikaz stanja prostora

PRIKAZ STANJA PROSTORA

Pred pričetkom priprave prostorskih aktov, ali vzporedno z njihovo pripravo, se izdelajo ustrezne strokovne podlage. Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo regionalnega prostorskega plana, občinskega prostorskega plana in OPN se za mesta ter druga urbana naselja izdela urbanistična zasnova.

Krajinska zasnova se izdela za prostorske ureditve, ki bi lahko pomembno vplivale na krajino, zeleni sistem, kulturno dediščino, ohranjanje narave, varstvo kmetijskih zemljišč, trajnostno rabo naravnih virov ali na prepoznavne značilnosti prostora, ali če gre za sanacijo razvrednotenega območja. Lahko se izdela tudi za varovana območja po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, če tako določa akt o določitvi območja in ob pripravi OPN, če tako določa regionalni prostorski plan ali občinski prostorski plan.

Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPN in OPPN se izdela elaborat ekonomike.

Z namenom določanja ureditvenega območja naselja, območja za dolgoročni razvoj naselja ali ohranjanja razpršene poselitve se izdela posebne strokovne podlage za razvoj poselitve. Prav tako se lahko na željo naročnika izdela strokovne podlage s področja načrtovanja družbene infrastrukture, prostorske preveritve za umeščanje posameznih objektov ali ureditev v prostor, analize javnih zelenih površin itd.

mag. Irena Papež
univ. dipl. inž. arh.
Maja Friedl
univ. dipl. inž. kraj. arh.
Maja Pagon
univ. dipl. inž. arh.
NASLOV

Oddelek za prostorsko
načrtovanje:

Letališka cesta 32j
1000 Ljubljana
Slovenija

telefon

Oddelek za prostorsko
načrtovanje:

01/520 82 80

mail

Vodja oddelka:

irena.papez@kaliopa.si
ali
info@kaliopa.si

delOvni čas

Ponedeljek: 8:00 – 16:00
Torek: 8:00 – 16:00
Sreda: 8:00 – 16:00
Četrtek: 8:00 – 16:00
Petek: 8:00 – 16:00