Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Prostorsko načrtovanje

Prostorski načrti
Prikaz stanja prostora
Urbanistični načrt
Digitalizacija dokumentov
Najem urbanista

naše prednosti

Smo podjetje s širokim spektrom storitev na področju urejanja prostora. Poglavitna dejavnost oddelka za urbanizem je izdelovanje prostorske in urbanistične dokumentacije.

Zavedamo se, da sodobno načrtovanje prostora zahteva interdisciplinarnost, zato našo ekipo sestavljamo različni strokovnjaki s področja arhitekture, krajinske arhitekture, geodezije in gradbeništva, ki s sodobnimi prostorskimi tehnologijami zagotavljamo strokovno podporo občinskim in komunalnim službam ter drugim uporabnikom prostora.

Izdelujemo: Državne prostorske načrte (DPN), Občinske prostorske načrte (OPN), Občinske podrobne prostorski načrte (OPPN), Strokovne podlage (za poselitev, za umeščanje dejavnosti v prostor, urbanistični preizkusi,…), Variantne rešitve, vrednotenje in primerjava variantnih rešitev za potek tras infrastrukture, Prikaze stanja prostora (PSP), Urbanistične načrte (UN), Elaborate posegov na najboljša kmetijska zemljišča, Vodilne mape za projektno dokumentacijo, Digitalizacije prostorskih dokumentov, Programe opremljanja zemljišč za gradnjo (POSZ), Vodenje projektov in svetovanje.

Planning is a skill and an art which takes a lifetime to master. – Paddick Van Zyl
spekter storitev

V našem podjetju vam ponujamo raznolik nabor storitev na področju urejanja prostora.

strokovnost

Za oddelek urbanizma skrbijo pooblaščena arhitektka, pooblaščena prostorska načrtovalka in pooblaščena krajinska arhitektka.

izdelave aktov

Glavna dejavnost oddelka za urbanizem je izdelovanje občinskih prostorskih planov (OPP), občinskih prostorskih načrtov (OPN) in občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN).

OSTALE STORTIVE

Vodenje projekotov in svetovanje
Strokovne podlage in variante rešitve
Opremljanje zemljišč za gradnjo

naše reference

S prostorskim načrtovanjem nam zaupajo občine in podjetja po celi Sloveniji.

 • OBČINA MEŽICA: Občinski prostorski načrt Občine Mežica (Uradni list RS, št. 55/13, 60/13 –popr.)
 • OBČINA JESENICE: Občinski prostorski načrt Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 112/13)
 • OBČINA BOROVNICA: Občinski prostorski načrt Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 52/14)
 • OBČINA PREVALJE: Občinski prostorski načrt Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 36/15)
 • OBČINA DOBJE: Občinski prostorski načrt Občine Dobje (Uradni list RS, št. 20/17)
 • OBČINA BOHINJ: Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 4/17)
 • OBČINA JESENICE: Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 57/17)
 • OBČINA BOROVNICA: Druge spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 61/2018)
 • OBČINA ŽIROVNICA: Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica
 • OBČINA ZAGORJE OB SAVI: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice (Uradni list RS, št. 45/12)
 • OBČINA ŽALEC: Občinski podrobni prostorski načrt ST-1 za funkcionalno enoto F1 (Uradni list RS, št. 18/16)
 • OBČINA BOROVNICA: Druge spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za Liko Vrhnika d.d. v Borovnici (Uradni list RS, št. 61/2018)
 • OBČINA ŠALOVCI: Občinski podrobni prostorski načrt za gospodarsko cono Šalovci (ŠA 17) (Uradno glasilo slovenskih občin, št 58/2018)
 • OBČINA DOLENJSKE TOPLICE: Prikaz stanja prostora Občine Bohinj, leto 2009
 • OBČINA BOHINJ: Prikaz stanja prostora Občine Bohinj, leto 2017
 • OBČINA BOHINJ: Strokovna podlaga za določitev nezazidanih stavbnih zemljišč in predlogi za širitev naselij, leto 2017
 • OBČINA PREVALJE: Elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča, strokovna podlaga za OPN, leto 2012
 • OBČINA MEŽICA: Elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča, strokovna podlaga za OPN, leto 2011
 • OBČINA DOBJE: Analiza poselitve, strokovna podlaga za OPN, leto 2010
 • OBČINA ŠOŠTANJ: Analiza potenciala sončne energije za občino Šoštanj, leto 2010
 • OBČINA PREVALJE: Analiza stanja in teženj v prostoru, leto 2007
 • OBČINA BOROVNICA: Analiza stanja in teženj v prostoru, strokovna podlaga za SPRO, leto 2006
 • OBČINA BOROVNICA: Analiza razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru, strokovna podlaga za SPRO leto 2006
 • OBČINA BOROVNICA: Študija ranljivosti prostora, strokovna podlaga za SPRO, leto 2006
 • MESTNA OBČINA KRANJ: Digitalizacija prostorskega plana Mestne občine Kranj, leto 2004
 • MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA: Digitalizacija prostorskega plana
 • OBČINA RADENCI: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2003
 • OBČINA GORNJI PETROVCI: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2004
 • OBČINA ROGAŠOVCI: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2004
 • OBČINA VELIKE LAŠČE: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2004
 • OBČINA BOROVNICA: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2004
 • OBČINA PREVALJE: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2004
 • OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2003
 • OBČINA MORAVSKE TOPLICE: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2004
 • OBČINA BLED: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2003
 • OBČINA BOHINJ: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2004
 • OBČINA BELTINCI: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2003
 • OBČINA BREZOVICA: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2003
 • OBČINA PIVKA: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2003
 • OBČINA ŠALOVCI: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2003
 • OBČINA GRAD: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2003
 • OBČINA VODICE: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2003
 • OBČINA DRAVOGRAD: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2004
 • OBČINA ŽIROVNICA: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2003
 • OBČINA KRANJSKA GORA: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2003
 • OBČINA VRHNIKA: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2004
 • OBČINA POSTOJNA: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2004
 • OBČINA RADOVLJICA: Digitalizacija prostorskega plana, leto 2004