Scroll Top
Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
01/520 82 80

Elaborati posegov na najboljša kmetijska zemljišča

Zaradi izrednega zmanjšanja kmetijskih zemljišč kot nenadomestljivega vira za zagotavljanje prehranske vrednosti prebivalstva v državi, je vsaka občina dolžna skrbeti za varovanje kmetijskih zemljišč, preprečevati nesmotrno poseganje na kmetijska zemljišča ter skrbeti in načrtovati prostorski razvoj kmetijstva.

Ker pa je v okviru prostorskega načrtovanja poseganje na kmetijska zemljišča včasih neizogibno, se za posamezne posege pripravi Elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča na podlagi Pravilnika za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij (Uradni list RS, št. 110/08).